Η Ινδία δημοσιεύει σχέδιο Πιστοποίησης ανεμογεννητριών

Laxman Pai14 Νοεμβρίου 2018
Εικόνα: Εθνικό Ινστιτούτο Αιολικής Ενέργειας
Εικόνα: Εθνικό Ινστιτούτο Αιολικής Ενέργειας

Το Υπουργείο Νέων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Ινδίας (MNRE) εξέδωσε σχέδιο σχεδίου για ανεμογεννήτριες στην Ινδία. Γνωστή ως το «Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ινδικών Ανεμογεννητριών» (IWTCS), το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεννόηση με το Εθνικό Ινστιτούτο Αιολικής Ενέργειας (NIWE), Chennai.

"Το IWTCS είναι μια ενοποίηση των σχετικών Εθνικών και Διεθνών Προτύπων (IS / IEC / IEEE), Τεχνικών Κανονισμών και απαιτήσεων που εκδίδονται από την Κεντρική Αρχή Ηλεκτρισμού (CEA), κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από το MNRE και άλλες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές".

Το σχέδιο προσπάθησε επίσης να ενσωματώσει διάφορες βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες για να εξασφαλίσει την ποιότητα των έργων αιολικής ενέργειας.

Το Σχέδιο του Σχεδίου συγκεντρώνει τις κατευθυντήριες γραμμές προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων φορέων από την έννοια της διάρκειας ζωής της ανεμογεννήτριας, συμπεριλαμβανομένου του Ινδικού Τύπου Εγκεκριμένου Μοντέλου (ITAM), του Ινδικού Πιστοποιητικού Τυποποίησης (ITCS), του Προγράμματος Πιστοποίησης Έργων Αιολικού Πάρκου (WFPCS) & Πιστοποίηση απόδοσης (WTSPCS).

Δεδομένου ότι η αιολική ενέργεια είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά στην Ινδία, η χώρα δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη για πλήρες έγγραφο το οποίο να παρέχει τις πλήρεις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται από τις ανεμογεννήτριες για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία όλων των ενδιαφερομένων.

Το IWTCS στοχεύει στην παροχή βοήθειας και διευκόλυνσης στους κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού, στους τελικούς χρήστες - χρήστες, στις κρατικές ομοσπονδίες, στους προγραμματιστές, στους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, στους ιδιοκτήτες, στις αρχές, στους επενδυτές και στους ασφαλιστές, στους φορείς πιστοποίησης και στα εργαστήρια δοκιμών, η δήλωση προσθέτει.

Κατηγορίες: Αιολική ενέργεια, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ενέργεια, Κοντά στη στεριά, Κυβερνητική ενημέρωση